De Stichting Community Service van de Rotary Club Zaandam is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

De huidige verslagperiode is 2013/2014

Doelstelling Stichting
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de Rotaryclub Zaandam, zowel
financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als
lokale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan
de desbetreffende organisatie overgelaten.

Fiscaal nummer
8156.19.753

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel
35029469

Contactgegevens
De heer F.A. Sturop
Tritonlaan 2
1562 ZP Krommenie

Bestuurssamenstelling voor het jaar 2013/2014
Voorzitter: Landsaat, Jacobus
Secretaris: de Boer, Dick
Penningmeester: Sturop, Franciscus Adrianus

Beleidsplan
Het bijeenbrengen van gelden en fondsen voor de te Zaandam gevestigde Rotaryclub Zaandam, ter
verwezenlijking van charitatieve, culturele, wetenschappelijke, dan wel algemeen nut beogende
doelstellingen.Het bijeenbrengen van gelden wordt door activiteiten van de leden van de Rotaryclub Zaandam
gerealiseerd. Beslissingen over de besteding van de gelden worden door het bestuur genomen.
Beloningsbeleid
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Onkostenvergoedingen zijn niet van toepassing.
Er zijn geen personeelsleden in dienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in uitvoering door de leden van de Rotaryclub Zaandam de afgelopen jaren vele projecten
onder handen gehad. Op de website van de Rotaryclub Zaandam vindt u een uitgebreide beschrijving van de
maatschappelijke en culturele projecten.
We noemen hier onder meer:
- bijdrage en ondersteuning bij het opzetten van Hospice De Schelp
- Ondersteuning bij de bouw van een paviljoen bij het Zaans Dierenasiel
- In 2013 heeft de Stichting een kunstwerk geschonken aan de Russische Buurt in Zaandam

Financiƫle verantwoording
Per 30/6/2013 bedroeg het eigen vermogen van de stichting EUR 15.234 op een balanstotaal van EUR 19.234.
De omzet in het boekjaar 2012/2013 bedroeg EUR 19.600 met een resultaat van EUR -1.122.
Voor een uitgebreider financieel verslag verwijzen wij u naar de penningmeester van de stichting. Hierbij kunt u
informeren naar het financiƫle verslag van het afgelopen verslagjaar inclusief prognose voor het lopende
verslagjaar.